AIF-2016 ro

STATUTUL

Asociaţiei Industriei Feroviare

 

 

CUPRINS

 

Preambul         ………………..………………………………………………………….2

 

Capitolul 1 – Membrii Fondatori        ……………………………………………………2

 

Capitolul 2 – Scopul şi Obiectivele Asociaţiei …………………………………………..3

 

Capitolul 3 – Denumirea, Sediul şi Durata Asociaţiei………………………………………..3

 

Capitolul 4 – Patrimoniul Iniţial al Asociaţiei  ……………………………………………4

 

Capitolul 5 – Membrii Asociaţiei…………………………………………………….…..…………….4

 

Capitolul 6 – Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei …………………….…………..6

 

Capitolul 7 – Organele de Conducere ale Asociaţiei  ………………..……………………….8

 

A. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei……..   ………………………………..8

 

B. Preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei. Secretarul general.

Directori de departament ..………………………………………………………………….…….10

 

C. Consiliul Director…………………………………………………………………..……………11

.

Capitolul 8 – Funcţiile Onorifice        ……….…………………..………………………….13

 

Capitolul 9 – Cenzorii………………….………………………………………………………….14

 

Capitolul 10 – Patrimoniul Asociaţiei………………………………………………………15

 

Capitolul 11 – Dizolvarea şi Lichidarea Asociaţiei….…………………………………….15

 

Capitolul 12 – Dispoziţii Comune şi Finale    …………………………………………………17

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTUL

Asociaţiei Industriei Feroviare

 

 

PREAMBUL

 

Asociaţia Industriei Feroviare (abreviat: AIF), denumită în continuare Asociaţia, se constituie şi funcţionează în conformitate cu prezentul statut ca persoană juridică română fără scop patrimonial şi are ca scop promovarea intereselor industriei feroviare din România.

 

În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a îndeplinirii acţiunilor pe care le iniţiază, Asociaţia colaborează cu organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, cu asociaţii profesionale în domeniul industriei feroviare naţionale şi internaţionale şi cu alte instituţii sau organizaţii non-guvernamentale.

 

 

CAP. 1 – MEMBRII FONDATORI

 

Art. 1.1     Membrii fondatori ai Asociaţiei sunt:

1. Alstom Transport S.A. 

Date de identificare fiscală: Sediul social în Bucureşti, Sector 3, Bdul. Basarabia

256; CUI 6640696, atribut fiscal RO; Nr. de Ordine în Registrul Comerţului J40/22347/1994

2. Club Feroviar S.R.L.

Date de identificare fiscală: Sediul social în Bucureşti, Sector 3, Aleea Postăvarul 2B, Bl. D4bis, Sc. B, Et. 2, Ap. 24; CUI 15957015, atribut fiscal RO; Nr. de Ordine în Registrul Comerţului J40/16302/2003

3. Eximprod Grup S.A.

Date de identificare fiscală: Sediul social în Buzău, Str. Obor, Bloc 1C, Sc. B, Ap. 1, Jud. Buzău; CUI 6482146, atribut fiscal RO; Nr. de Ordine în Registrul Comerţului J10/2289/1994

4. Întreprinderea de Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A.

Date de identificare fiscală: Sediul social în Bucureşti, Sector 6, Calea Giuleşti 14; CUI 473734, atribut fiscal RO; Nr. de Ordine în Registrul Comerţului J40/1079/1991

5. Siemens S.R.L.

Date de identificare fiscală: Sediul social în Bucureşti, Sector 6, Calea Plevnei Nr. 139, Bl. Corp C; CUI 76144474, atribut fiscal RO; Nr. de Ordine în Registrul Comerţului J40/6772/10.08.95

6. U.C.M. Reşiţa S.A.

Date de identificare fiscală: Sediul social în Reşiţa, Str. Golului Nr. 1; CUI 1056654 atribut fiscal RO; Nr. de Ordine în Registrul Comerţului J11/4/1991

 

 

 

 

CAP. 2 – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI

 

Art. 2.1.    (1) Asociaţia Industriei Feroviare este o asociaţie industrială non-profit, care are drept scop promovarea şi reprezentarea intereselor industriei feroviare din România în faţa autorităţilor statului, partenerilor de afaceri şi a comunităţii feroviare internaţionale.

(2) Asociaţia nu are ca scop obţinerea de profituri şi nu reprezintă un partid politic. Eventualele beneficii generate ca urmare a activităţii desfăşurate de către asociaţie sunt utilizate exclusiv pentru promovarea obiectivelor asociaţiei.

 

 

Art. 2.2.   (1) În realizarea scopului său, Asociaţia îşi propune ca obiective:

a) reprezentarea intereselor membrilor în faţa tuturor autorităţilor, instituţiilor, asociaţiilor de promovare, uniunilor, asociaţilor, consumatorilor şi societăţilor comerciale;

b) organizarea de manifestări informative, seminarii, instruiri şi manifestări

similare;

c) editarea de publicaţii de orice natură, inclusiv în format electronic;

d) măsuri comune de publicitate şi de relaţii cu publicul pentru membri,

reprezentarea asociaţiei şi a semnificaţiei industriei feroviare, precum şi

reprezentarea intereselor membrilor faţă de opinia publică în orice modalitate recomandată;

e) promovarea imaginii pentru produsele membrilor, în caz de necesitate, şi prin utilizarea unor mărci ale asociaţiei pentru produsele şi serviciile membrilor;

f) alte activităţi aflate în legătură cu domeniul feroviar de ansamblu şi cu industria din acest domeniu.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor încredinţate, asociaţia are dreptul de a obţine şi calitatea de membru al altor asociaţii identice sau similare pe plan naţional sau internaţional.

 

 

 

 

CAP. 3 – DENUMIREA, SEDIUL ŞI DURATA ASOCIAŢIEI

 

Art. 3.1.    Denumirea organizaţiei este „Asociaţia Industriei Feroviare” (abreviat: AIF).

În cadrul activităţilor internaţionale (de exemplu în cadrul asociaţiilor, grupurilor de lucru şi al altor entităţi similare pe plan european) este utilizat şi termenul în limba engleză „Romanian Railway Industry Association“.

 

Art. 3.2.    Sediul central se va afla în România, Bucureşti, Str. Trotuşului nr. 45, sector 1, acesta putând fi însă schimbat, cu respectarea legislaţiei în vigoare, la orice altă adresă din Bucureşti sau din ţară.

 

Art. 3.3.    Durata de funcţionare a Asociaţiei este nelimitată şi începe cu data înregistrării acesteia.

 

 

CAP. 4 – PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI

 

Art. 4.1.    La data constituirii, patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 6.000 RON, format din aportul în bani al membrilor fondatori si destinat realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei.

 

 

CAP. 5 – MEMBRII ASOCIAŢIEI

 

Art. 5.1.    (1) Membri ai Asociaţiei pot fi persoane juridice şi asociaţii de persoane cu personalitate juridică cu activităţi în domeniul proiectării, producţiei sau importului de

tehnologii şi / sau al produselor pentru sisteme feroviare şi sisteme similare de transport, respectiv cele care prestează servicii în domeniul feroviar şi care aderă la prezentul statut. Pot deveni membri ai Asociaţiei şi organizaţii non-profit.

(2) Membrii Asociaţiei pot fi:

– membrii fondatori;

– membrii aderenţi cu drepturi depline;

– membrii aderenţi;

– membrii onorifici.

(3) Pot fi membri onorifici ai Asociaţiei oameni de stat şi de ştiinţă, cadre didactice, specialişti în domeniul feroviar. Calitatea de membru onorific nu conferă drepturi sau obligaţii persoanelor care o dobândesc.

(4) Consiliul Director poate oferi calitatea de membru onorific oricărei persoane, luând în considerare serviciile sau contribuţia deosebită a acestei persoane la activitatea Asociaţiei.

(5) Consiliul Director al Asociaţiei este organismul care poate să accepte sau nu cererea unei persoane de a deveni membru al Asociaţiei.

(6) Participanţii la prima Adunare Generală sunt membrii fondatori.

(7) Pentru a obţine calitatea de membru al Asociaţiei este necesară formularea unei cereri scrise în atenţia Consiliului Director. Consiliul Director aprobă cererea de admitere.

(8) Cererea de dobândire a calităţii de membru poate fi respinsă fără a fi necesară menţionarea de motive. De asemenea, aceasta poate fi condiţionată de îndeplinirea anumitor cerinţe sau condiţii.

(9) Anterior constituirii asociaţiei, membrii pot fi admişi numai în baza deciziei unanime a celor care formulează propuneri. Calitatea de membru produce efecte prin constituirea asociaţiei.

 

Art. 5.2.    Calitatea de membru al Asociaţiei nu poate fi transferată sau cedată unei alte persoane.

 

Art. 5.3.    Asociaţia va păstra, prin grija secretarului general, un registru în care urmează să fie trecuţi toţi membrii, fiind specificat numele, adresa şi data la care persoana a devenit membru. Acest registru va fi păstrat la sediul Asociaţiei şi va putea fi consultat, gratuit, de orice membru al Asociaţiei.

 

Art. 5.4.    Fiecare membru al Asociaţiei va plăti taxa de înscriere stabilită de Adunarea Generală. Fiecare membru al Asociaţiei urmează să plătească cotizaţia lunară stabilită de Adunarea Generală. Cotizaţia se plăteşte pentru anul calendaristic sau trimestrial. Neplata cotizaţiei duce la pierderea calităţii de membru.

 

Art. 5.5.    Disputele între membrii Asociaţiei, rezultate din capacitatea lor de membri, vor fi depuse spre soluţionarea Consiliului Director.

 

Art. 5.6.    (1) Un membru al Asociaţiei poate înainta Consiliului Director o plângere, în cazul în care un alt membru:

a) refuză în mod constant sau neglijează să se conformeze regulilor stabilite prin prezentul Statut;

b) a acţionat în mod constant şi voit într-o manieră care prejudiciază interesele şi obiectivele Asociaţiei.

(2) După primirea plângerii, Consiliul Director va convoca membrul la care se referă plângerea cu privire la introducerea acesteia. Consiliul Director va fixa de asemenea un termen, care nu poate fi mai mic de 14 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării privind convocarea, în care membrul vizat prin plângere va înainta punctul său de vedere, împreună cu probele ce vor putea ajuta Consiliul Director să ajungă la o decizie.

(3) După verificarea plângerii şi a oricăror acte depuse în susţinerea acesteia, Consiliul Director poate decide excluderea din Asociaţie sau suspendarea din calitatea de membru pe o perioada între 1 şi 6 luni sau poate constata că plângerea este neîntemeiată.

(4) Decizia de excludere sau suspendare din calitatea de membru trebuie motivată. În maximum 7 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei, secretarul general va notifica în scris pe membrul la care decizia se referă cu privire la sancţiunea aplicată împotriva sa şi la dreptul de a contesta decizia, în condiţiile art. 6.6.

 

Art. 5.7.    (1) Decizia de excludere sau suspendare din calitatea de membru, poate fi atacată cu contestaţie numai de către membrul la care se referă, în termen de maximum 7 zile de la data primirii acestei decizii. Contestaţia se înaintează Secretarului General.

(2) Competenţa de soluţionare a contestaţiei împotriva deciziei de excludere din Asociaţie sau de suspendare din calitatea de membru aparţine Adunării Generale a Asociaţiei.

(3) La primirea contestaţiei conform alin. 1, Secretarul va informa Consiliul director cu privire la introducerea acesteia. Consiliul director are obligaţia de a convoca Adunarea Generală a Asociaţiei în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii contestaţiei de către Secretarul General.

(4) Adunarea Generală, convocată conform alineatului 3:

a)      va avea ca singur punct pe ordinea de zi soluţionarea contestaţiei;

b)      va permite Consiliul director şi membrului să-şi susţină punctele de vedere oral sau în scris;

c)      se va pronunţa prin vot secret asupra confirmării sau revocării deciziei Consiliul director.

Decizia Adunării Generale asupra contestaţiei este irevocabilă.

 

Art. 5.8.    O persoană căreia i-a fost respinsă cererea de aderare sau un membru care a fost exclus din Asociaţie poate depune o nouă cerere de aderare după cel puţin 1 an de zile de la data respingerii cererii, respectiv de la data hotărârii definitive de excludere, cu respectarea condiţiilor privind aderarea simplă conform art. 5.1. alin. (7).

 

 

CAP. 6 – DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI

 

Art. 6.1.    Membrii fondatori ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să participe la adunările generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul feroviar sau bunul mers al Asociaţiei;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;

c) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc interesele generale ale asociaţilor, în vederea promovării şi rezolvării acestora;

d) un membru al asociaţiei sau reprezentantul acestuia nu dispune de un drept de vot în situaţia în care se decide cu privire la o operaţiune juridică cu acesta sau cu privire la descărcarea sa;

e) să beneficieze de consultanţa şi schimburile de experienţă oferite de Asociaţie membrilor săi, în baza tarifelor stabilite de Consiliul Director;

f) să audieze şi să participe activ la conferinţe, simpozioane, mese rotunde şi la orice alte acţiuni organizate de Asociaţie, în baza tarifelor stabilite de Consiliul Director;

g) să achiziţioneze, în baza tarifelor stabilite de Consiliul Director, publicaţiile şi studiile realizate de Asociaţie;

h) în măsura în care pentru asociaţie este înregistrată o marcă, membrii au dreptul să utilizeze această marcă în conformitate cu destinaţia, în special în activitatea de publicitate şi cu privire la produsele şi serviciile oferite;

i)  să solicite Consiliului director înmânarea statutului;

j) cu ocazia fiecărei adunări generale, membrii vor fi informaţi de către Consiliul Director, cu privire la activitatea şi la situaţia financiară a Asociaţiei. În cazul în care cel puţin o treime dintre membri formulează o solicitare corespunzătoare, cu menţionarea motivelor aferente, Consiliul Director trebuie să comunice membrilor respectivi o asemenea informaţie pe parcursul unui interval de patru săptămâni.

 

Art. 6.2.    Membrii fondatori ai Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile prezentului Statut şi pe cele ale hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director şi să dea tot concursul lor pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;

b) să plătească taxa de înscriere în termen de 5 zile de la data aprobării cererii, iar cotizaţiile lunare până pe data de 10 ale fiecărei luni. Nivelul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor lunare ale membrilor Asociaţiei sunt cele ce se vor aproba de către Adunarea generală pentru fiecare an.

c) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legii şi a uzanţelor în domeniul feroviar şi să sprijine orice activitate a Asociaţiei;

d) să promoveze interesele asociaţiei în funcţie de posibilităţile de care dispun şi de a renunţa la orice activitate care ar putea aduce un prejudiciu reputaţiei sau scopului asociaţiei;

e) să respecte obligaţia de confidenţialitate cu privire la negocierile, hotărârile şi documentele cu asemenea caracter şi după ce încetează calitatea acestora de membri ai asociaţiei.

 

Art. 6.3.    Membrii aderenţi cu drepturi depline au aceleaşi drepturi şi îndatoriri cu membrii fondatori ai Asociaţiei.

 

Art. 6.4.    Membrii aderenţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:

a) să participe la adunările generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul feroviar sau bunul mers al Asociaţiei;

b) să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc interesele generale ale asociaţilor, în vederea promovării şi rezolvării acestora;

c) să beneficieze de consultanţa şi schimburile de experienţă oferite de Asociaţie membrilor săi, în baza tarifelor stabilite de Consiliul Director;

d) să audieze şi să participe activ la conferinţe, simpozioane, mese rotunde şi la orice alte acţiuni organizate de Asociaţie, în baza tarifelor stabilite de Consiliul Director;

e) să achiziţioneze, în baza tarifelor stabilite de Consiliul Director, publicaţiile şi studiile realizate de Asociaţie;

f) în măsura în care pentru asociaţie este înregistrată o marcă, membrii aderenţi au dreptul să utilizeze această marcă în conformitate cu destinaţia, în special în activitatea de publicitate şi cu privire la produsele şi serviciile oferite;

g) să solicite Consiliului director înmânarea statutului.

 

Art. 6.5.    Membrii aderenţi ai Asociaţiei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile prezentului Statut şi pe cele ale hotărârilor Adunării Generale şi Consiliului Director şi să dea tot concursul lor pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;

b) să plătească taxa de înscriere în termen de 5 zile de la data aprobării cererii, iar cotizaţiile lunare până pe data de 10 ale fiecărei luni. Nivelul taxelor de înscriere şi al cotizaţiilor lunare ale membrilor Asociaţiei sunt cele ce se vor aproba de către Adunarea generală pentru fiecare an.

c) să-şi desfăşoare activitatea cu respectarea legii şi a uzanţelor în domeniul feroviar şi să sprijine orice activitate a Asociaţiei;

d) să promoveze interesele asociaţiei în funcţie de posibilităţile de care dispun şi de a renunţa la orice activitate care ar putea aduce un prejudiciu reputaţiei sau scopului asociaţiei;

e) să respecte obligaţia de confidenţialitate cu privire la negocierile, hotărârile şi documentele cu asemenea caracter şi după ce încetează calitatea acestora de membri ai asociaţiei.

 

 

Art. 6.6.    (1) Membrii Asociaţiei pierd aceasta calitate, după caz, prin:

a) încetarea existenţei persoanei juridice;

b) renunţarea la calitatea de membru;

c) excluderea membrului din Asociaţie în cazul în care acesta nu plăteşte cotizaţia pe o perioadă mai mare de trei luni sau încalcă grav şi repetat îndatoririle ce îi revin în baza prevederilor prezentului statut, ori devine nedemn ca efect al unei condamnări penale.

(2) Pierderea calităţii de membru se constată sau, după caz, se decide de către Consiliul Director. Decizia Consiliului Director poate fi contestată în Adunarea generală, care pronunţă o hotărâre definitivă.

(3) Membrii care au pierdut această calitate, o pot redobândi prin hotărârea Adunării Generale, luată la un interval de cel puţin 6 luni de la încetarea motivelor care au dus la excludere.

(4) Membrii în cauză urmează să fie înştiinţaţi în prealabil, în scris, despre măsura de excludere.

 

Art. 6.7.    (1) Un membru al Asociaţiei se poate retrage în conformitate cu prevederile

                    prezentului articol.

(2) Un membru al Asociaţiei poate să renunţe la calitatea sa dacă notifică cu două săptămâni înainte în scris Consiliul Director intenţia sa. La expirarea termenului de două săptămâni calitatea de membru încetează.

(3) Consiliul Director poate reduce durata perioadei de încetare a calităţii de membru, caz în care această încetare este efectivă din momentul în care membrul comunică Asociaţiei intenţia sa.

(4) În momentul în care o persoană încetează să fie membru al Asociaţiei Secretarul General are obligaţia să înscrie în Registrul membrilor retragerea acestuia.

 

 

CAP. 7 – ORGANELE DE CONDUCERE ALE ASOCIAŢIEI

 

Art. 7.1.    Organele Asociaţiei sunt:

– Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei

– Consiliul Director

– Comisia de cenzori

 

Art. 7.2.    Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei                            

 

Art. 7.2.1. Adunarea Generală se compune din totalitatea asociaţilor fiind organul suprem de conducere. Persoana juridică exercită calitatea de membru al Asociaţiei prin persoana care o reprezintă în mod legal sau prin delegatul ei.

 

Art. 7.2.2. (1) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară o dată pe an[V1] , de regulă în primele trei luni ale anului.

(2) Adunarea Generală se întruneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante, ce intră în competenţa sa şi care nu suferă amânare.

(3) Convocarea Adunării Generale în sesiune extraordinară se face la cererea unui număr de cel puţin o treime din numărul membrilor săi, ori la cererea unui număr de cel puţin două treimi din membrii Consiliului Director sau la cererea preşedintelui, precum şi la cea a Cenzorului/Comisiei de cenzori.

 

Art. 7.2.3. (1) Adunarea Generală ordinară se convoacă de către preşedintele Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înainte de data întrunirii, iar cea extraordinară – cu cel puţin 7 zile.

(2) Odată cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, a datei şi a locaţiei, cu prezentarea tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii Adunării.

(3) Odată cu convocarea se comunică şi materialele care vor fi supuse dezbaterii sau cel puţin o sinteză, ori concluziile lor. Convocarea Adunării Generale se realizează prin corespondenţă cu confirmare de primire şi prin mass media.

 

Art. 7.2.4.       (1) Adunarea Generală este statutar constituită atunci când se consemnează participarea a jumătate plus unu din membrii Asociaţiei. Se consideră prezenţă efectivă la Adunarea Generală atât pentru membrii din sală, cât şi pentru membrii care au confirmat în scris primirea adresei de convocare şi au comunicat, totodată, votul lor cu privire la materialele supuse dezbaterii.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o dată, ce nu va fi mai mică de a 15-a zi de la data stabilită în prima convocare, când Adunarea Generală se va considera legal constituită cu orice număr de membri prezenţi.

 

Art. 7.2.5. Adunarea Generală este condusă de preşedintele în exerciţiu al Asociaţiei sau de vicepreşedinte în situaţia absenţei preşedintelui. Înainte de deschiderea sesiunii Adunării Generale se va verifica numărul membrilor prezenţi, conform Art. 7.3.3. alin (3) pct. b), raportându-se acesteia rezultatul verificării.

 

Art. 7.2.6. (1)  Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia modificării statutului Asociaţiei, pentru care se cere o majoritate de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi la prima convocare. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

                  (2) Membrii pot să îşi delege votul printr-o procură simplă dată unei persoane fizice. Procura va fi comunicată Secretariatului General al Asociaţiei.

(3) În Adunarea Generală hotărârile se adoptă în urma numărării voturilor exprimate de membrii prezenţi în sală. Numărul voturilor celor prezenţi în sală se măreşte de drept cu numărul membrilor care au confirmat în scris primirea convocării şi şi-au dat votul în scris.

 

Art. 7.2.7.       La sesiunile Adunării Generale a Asociaţiei pot fi invitaţi reprezentanţi ai Guvernului şi ai organelor administraţiei centrale şi locale şi mass media, precum şi membrii unor instituţii similare din străinătate.

 

Art. 7.2.8. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;

b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

c) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

d) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de cenzori;

e) înfiinţarea de filiale;

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h) aprobarea nivelului taxelor de înscriere şi cotizaţiile anuale, stabilite de Consiliul Director, pentru membrii Asociaţiei;

i) stabilirea indemnizaţiilor Secretarului General şi membrilor comisiei de cenzori, precum şi alte indemnizaţii şi salarii stabilite conform organigramei Asociaţiei;

j) aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, ce urmează să fie elaborate după constituirea Asociaţiei;

k) aprobarea organigramei Asociaţiei, în baza propunerii făcute de Consiliul Director;

l) stabilirea limitelor competenţei materiale a preşedintelui privind angajarea patrimoniului.

 

Art. 7.2.9. (1) Asociatul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale, este interesat personal sau prin soţia sa/soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

 

Art. 7.3. Preşedintele şi vicepreşedintele Asociaţiei. Secretarul general. Directorii de departament

 

Art. 7.3.1. (1) Preşedintele Asociaţiei este ales, pe o durată de cinci ani, de către Adunarea Generală sau de către Adunarea Constitutivă, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Odată ales, acesta devine şi preşedintele Consiliului Director.

(2) În aceleaşi condiţii este ales şi vicepreşedintele.

 

Art. 7.3.2.       (1) Preşedintele Asociaţiei asigură, împreună cu Consiliul Director, conducerea curenta şi permanentă a întregii activităţi a Asociaţiei şi aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale.

(2) Preşedintele sau un împuternicit al acestuia reprezintă Asociaţia în relaţiile interne şi internaţionale.

(3) Preşedintele angajează patrimoniul Asociaţiei în limitele competentelor stabilite de Adunarea Generală.

(4) El poate delega o parte din atribuţiile sale vicepreşedintelui, secretarului general sau altor membri ai Asociaţiei.

(5) Preşedintele Asociaţiei:

a) convoacă membrii la Adunările Generale ale Asociaţiei şi la şedinţele Consiliului Director.

b) semnează împreună cu secretarul general, procesele verbale ale şedinţelor acestor organisme.

c) prezidează toate şedinţele la care participă.

 

Art. 7.3.3. (1) Secretarul general al Asociaţiei se numeşte, pe o perioadă de patru ani, de către Consiliul Director la propunerea preşedintelui şi este membru de drept al Consiliului Director.

(2) Secretarul general este angajatul Asociaţiei şi este remunerat pentru activitatea sa.

(3) Secretarul general are în principal următoarele atribuţii:

a) să întocmească şi să ţină la zi registrul membrilor Asociaţiei, ai Consiliului director;

b) să întocmească evidenţa (lista de prezenţă) membrilor participanţi la şedinţele Adunărilor Generale ale Asociaţiei;

c) să întocmească procesele verbale ale adunărilor Asociaţiei, pe care le semnează împreună cu preşedintele.

d) să îndeplinească orice alte atribuţii ce îi vor fi delegate.

 

Art. 7.3.4. (1) Directorii de departament sunt aleşi, pe o perioadă de trei ani, de către Adunarea Generală sau de către Adunarea Constitutivă la propunerea preşedintelui şi sunt membri de drept ai Consiliului Director.

(2) Directorii de Departament au în principal următoarele atribuţii:

a) convoacă membrii Asociaţiei a căror activitate o coordonează în grupuri de lucru;

b) semnează împreună cu secretarul general, procesele verbale ale şedinţelor acestor organisme;

c) prezidează grupele de lucru formate din membrii a căror activitate o coordonează;

d) propune Consiliului Director şi Adunării Generale rezoluţii şi proiecte care răspund intereselor membrilor a căror activitate o coordonează.

 

Art. 7.4. Consiliul Director

 

Art. 7.4.1. (1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director se compune din 5 membri. Membrii iniţiali ai Consiliului vor fi numiţi de către Adunarea Constitutivă a Asociaţiei.

(2) Din Consiliul Director fac parte de drept:

– preşedintele Asociaţiei, care este şi preşedintele Consiliului Director;

– vicepreşedintele,

– secretarul general

– directorii de departament.

(3) Creşterea numărului membrilor Consiliului Director se va face în raport cu volumul activităţii Asociaţiei şi cu Bugetul aprobat de Adunarea Generală.

(4) Procedura de alegere a membrilor Consiliului Director se stabileşte de Adunarea Generală, prin vot deschis.

(5) Propunerile privind numirea membrilor Consiliului Director se vor face în scris, de către cel puţin doi (2) membri ai Asociaţiei, înainte de începerea şedinţei Adunării.

(6) Primul Consiliu Director este format din următorii membri:

Bogdan Focşa – Preşedinte

Dan Cernişov – Vicepreşedinte

Ştefan Roşeanu – Secretar General

Gabriel Stanciu – Director Departament MR (coordonator membrii din industria producătoare şi reparatoare de material rulant)

Bogdan Florescu – Director Departament INFRA (coordonator membrii din industria furnizoare de produse şi servicii pentru infrastructura feroviară)

 

Art. 7.4.2. (1) Consiliul Director conduce activitatea operativă curentă a Asociaţiei, având în principal următoarele atribuţii:

a) prezentarea Adunării Generale a raportului de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

b) încheierea actelor juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) aprobarea organigramei şi a politicii de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;

d) aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale;

e) stabilirea salariilor personalului Asociaţiei, încheind cu acesta contracte individuale de muncă;

f) întocmirea regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei şi a regulamentului de ordine interioară, pe care le supune aprobării Adunării Generale;

g) stabilirea taxei de înscriere şi a cotizaţiilor lunare pentru membrii Asociaţiei;

h) schimbarea sediului Asociaţiei.

(2) Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea scrisă a preşedintelui şi îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin l/2 plus unu din membrii săi. Hotărârile Consiliului Director se adoptă cu o majoritate simplă.

(3) Şedinţele Consiliul Director sunt prezidate de către preşedinte, iar în absenţa acestuia, de către vicepreşedinte. În cazul în care atât preşedintele cât şi vicepreşedintele lipsesc de la sesiunea Consiliul Director, acesta va fi prezidat de către unul din membri, ales prin vot deschis de către ceilalţi membrii.

(4) Hotărârile Consiliului Director se aprobă în baza votului deschis exprimat de membrii Consiliului, după principiul egalităţii votului. În cazul unui balotaj procedura urmează a fi reluată încă o dată. Dacă balotajul se menţine, votul preşedintelui de şedinţă este luat în considerare de două ori.

 

Art. 7.4.3.       Consiliul Director exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea generală a Asociaţiei şi hotărăşte în toate problemele în baza prezentului statut şi a hotărârilor Adunării Generale.

 

Art. 7.4.4. Membrii Consiliului Director primesc indemnizaţii pentru prezenţa efectivă şi participarea la conducerea Asociaţiei. Cuantumul indemnizaţiilor se aprobă de Adunarea Generală.

 

Art. 7.4.5.       Calitatea de membru al Consiliului Director încetează de drept:

a) prin pierderea calităţii de membru al Asociaţiei;

b) prin renunţare;

c) în cazul a trei (3) absenţe nemotivate de la şedinţele Consiliului Director.

 

Art. 7.5. Dispoziţii comune privind organele de conducere ale Asociaţiei

 

Art. 7.5.1. Membrii Asociaţiei, aleşi în organele de conducere, îşi exercită mandatul nefiind salariaţi cu excepţia secretarului general, care este salariat.

 

Art. 7.5.2. (1)  Calitatea de membru al unui organ de conducere încetează la data expirării perioadei pentru care a fost ales sau prin revocare de către Adunarea Generală în cazul comiterii unor abateri grave. Calitatea de membru al unui organ de conducere încetează şi prin demisie.

(2) În locul devenit vacant se va alege un alt membru. Dacă locul a devenit vacant în Consiliul Director şi se impune completarea imediată a acestuia, fără a se aştepta întrunirea Adunării Generale, Consiliul va putea coopta un alt membru, decizia respectivă fiind supusă aprobării Adunării Generale în prima şedinţă.

(3)  Organele de conducere răspund individual sau solidar, după caz, în faţa membrilor Asociaţiei pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau alte abateri de la dispoziţiile legale, pentru abaterile de la prevederile statutului sau pentru greşeli în administrarea şi conducerea Asociaţiei, inclusiv pentru depăşiri de atribuţii şi competenţă.

 

Art. 7.5.3.       Dezbaterile şi hotărârile organelor de conducere sunt consemnate în procese-verbale, prin grija secretarului general al Asociaţiei.

 

 

CAP. 8 – FUNCŢIILE ONORIFICE

 

Art. 8.1.    (1) Preşedintele onorific al Asociaţiei este ales, pe o perioadă de cinci ani, de Adunarea Generală a Asociaţiei în baza propunerii făcute de Consiliul Director.

(2) Preşedintele onorific va putea reprezenta în mod onorific Asociaţia în cadrul evenimentelor oficiale.

(3) Preşedintele onorific nu va avea nici un rol în activitatea de zi cu zi a Asociaţiei, nu este membru al Asociaţiei sau al vreunui organ al acesteia şi nu va putea încheia acte juridice în numele Asociaţiei.

 

Art. 8.2.    (1) În vederea desfăşurării activităţii sale, Asociaţia va putea primi sprijinul unor specialişti în domeniul feroviar, care vor dobândi statutul de consilieri ai Asociaţiei.

Funcţia de consilier al Asociaţiei poate fi remunerata sau benevola.

(2) Consilierii numiţi de către Asociaţie vor avea dreptul de a lua cuvântul în cadrul Adunărilor, vor putea pregăti rapoarte, puncte de vedere şi alte asemenea documente, în domeniile în care sunt specializaţi.

 

 

 

CAP. 9 – CENZORII

 

Art. 9.1.    (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de către un cenzor, ce va fi numit de către Adunarea Generală. În cazul în care Asociaţia va înregistra un număr de membri mai mare de 100, Adunarea Generală va alege o Comisie de cenzori, formată din 3 membri şi 2 supleanţi, desemnaţi din rândul specialiştilor care nu sunt membri ai Asociaţiei, pe termen de 2 ani. Cenzorii trebuie să fie economişti sau contabili, absolvenţi ai unui institut de învăţământ superior de specialitate, cu o vechime în specialitate de cel puţin 9 ani.

(2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor lor, cenzorii, fără a fi salariaţi, vor fi remuneraţi conform indemnizaţiilor aprobate de Adunarea Generală. Această remuneraţie nu va putea fi modificată sau suplimentată sub nici o formă de către celelalte organe de conducere.

(3) Cenzorii sunt răspunzători numai faţă de Adunarea Generală pentru activitatea lor. Ei sunt independenţi în exercitarea atribuţiilor lor.

Primul cenzor al Asociaţiei este:

Darie Ionela, expert contabil

 

Art. 9.2.    (1) Cenzorii controlează gestiunea Asociaţiei, verifică executarea bugetului ca şi operaţiile financiar-contabile, supraveghează regularitatea evidentelor şi prezintă Adunării Generale raportul lor sub forma de proces-verbal, în care vor consemna toate constatările, concluziile şi recomandările lor.

(2) În caz de constatări şi concluzii divergente, membrii Comisiei de cenzori vor face rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale împreună cu punctul de vedere al preşedintelui Asociaţiei. Rapoartele şi procesele-verbale ale Comisiei de cenzori se înscriu într-un registru special. Un exemplar din aceste rapoarte/procese-verbale va fi prezentat preşedintelui Asociaţiei, după ce va fi înregistrat.

(3) Preşedintele Asociaţiei răspunde de aducerea la îndeplinire a recomandărilor Comisiei de cenzori, faţă de care nu şi-a exprimat o opinie divergentă, după ce materialul prezentat de cenzori a fost discutat în Consiliul Director.

 

Art. 9.3.    (1) Cenzorii vor putea să-şi exercite oricând activitatea, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru, când efectuează verificări operative şi o dată pe an, când efectuează verificarea de fond, care nu poate dura mai mult de o lună. La solicitarea Colegiului de conducere, cenzorii vor efectua verificările cerute.

(2) Cenzorii răspund conform legii, solidar sau individual, după caz, pentru prejudiciile cauzate de acţiuni sau omisiuni rezultate din activitatea de verificare şi control.

 

 

 

CAP. 10 – PATRIMONIUL ASOCIATIEI

 

Art. 10.1.  Sursele de finanţare ale Asociaţiei se constituie din:

                  – cotizaţiile membrilor;

– dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;

– veniturile obţinute ca urmare a manifestărilor, seminariilor şi publicaţiilor;

– dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;

– donaţii, sponsorizări sau legate;

– venituri realizate din activităţi economice directe;

– resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

– taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor.

Toate veniturile şi cheltuielile Asociaţiei se înscriu în bugetul anual al acesteia, aprobat de Adunarea Generală.

 

Art. 10.2. Încasările valutare realizate de Asociaţie rămân la dispoziţia acesteia.

 

Art. 10.3. Exerciţiul bugetar al Asociaţiei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale anului în curs, diferenţele raportându-se în exerciţiul bugetar următor.

 

Art. 10.4.  Gestionarea patrimoniului Asociaţiei se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la organizaţiile neguvernamentale.

 

 

CAP. 11 – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

 

Art. 11.1. Asociaţia se dizolvă în următoarele cazuri:

a) realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu are loc schimbarea scopului;

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu prevederile prezentului Statut, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia constituit;

c) reducerea numărului de membri sub limita prevăzută de lege;

d) prin hotărârea Adunării Generale extraordinare a membrilor Asociaţiei.

 

Art. 11.2. (1) În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 11.1, lit. a) – c), lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească.

(2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 11.1 lit. d), lichidatorii vor fi numiţi de către Adunarea Generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.

(3) În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.

(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, în condiţiile legii.

Art. 11.3. (1) După intrarea lor în funcţie, lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei.

(2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte aparţinând Asociaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.

(3) Lichidatorii îşi vor îndeplini mandatul sub controlul cenzorilor.

(4) Lichidatorii vor continua operaţiunile juridice în curs, vor încasa creanţele, vor plăti creditorii şi, dacă numerarul este insuficient, vor transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(5) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

(6) Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său.

(7) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.

(8) În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei sau fundaţiei.

(9) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.

Art. 11.4. (1) Atât faţă de Asociaţie, cât şi faţă de membri, lichidatorii vor fi supuşi regulilor mandatului.

(2) După terminarea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, declarând operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.

(3) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 11.5. (1) Dacă în termen de 30 de zile lucratoare de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi iar Cenzorii Asociaţiei le vor elibera, în acest scop, un act constatator.

(2) Contestaţiile la bilanţul lichidatorilor se pot formula în conformitate cu prevederile legii.

(3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(4) Asociaţia încetează a avea personalitate juridică la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(5) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la alin. 1, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

                 

Art. 11.6. (1) Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător cu cel al Asociaţiei, prin procedura stabilită la articolul următor.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. 2, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa judecătorească competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

                 

Art. 11.7. (1) Bunurile rămase în urma lichidării vor fi oferite cu prioritate către:

a) Camera de Comerţ şi Industrie a României;

b) Asociaţia Generală a Inginerilor din România;

(2) În acest scop, lichidatorii vor notifica entităţile arătate mai sus, în ordinea acolo stabilită. Notificarea va cuprinde explicarea situaţiei juridice a Asociaţiei, oferta de a prelua bunurile rămase în urma lichidării acesteia, precum şi invitaţia de a-şi manifesta intenţia de a prelua bunurile în maximum 30 de zile de la primirea notificării.

(3) Dacă în acest termen entitatea căreia i-au fost oferite bunurile nu răspunde sau refuză preluarea acestora, lichidatorii vor notifica celelalte entităţi, în ordinea stabilită la alineatul 1, până când bunurile vor fi acceptate.

 

 

CAP. 12 – DISPOZITII COMUNE ŞI FINALE

 

Art. 12.1. (1) Prezentul statut va putea fi modificat doar prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei. Orice membru poate înainta propuneri privind modificarea statutului.

(2) Modificarea statutului va fi înregistrată în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie Asociaţia îşi are sediul.

 

Art. 12.2. (1) Ştampila/sigiliul Asociaţiei vor fi păstrate în custodia preşedintelui Asociaţiei.

(2) Dacă nu se prevede altfel, secretarul general va păstra în custodie toate registrele legale, contabile precum şi orice alt document referitor la Asociaţie.

(3) Închiderea situaţiei financiare anuale, redactarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi şi a oricăror alte situaţii contabile, vor fi efectuate în fiecare an conform legislaţiei în vigoare.

 

Art. 12.3. Orice notificare, informare sau alte asemenea, efectuate în virtutea prezentului statut, se va face fie prin înmânarea acesteia membrului/membrilor vizaţi, sub semnătură de primire, fie prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa prevăzută în registrul membrilor Asociaţiei.

 

Art. 12.4. (1) În scopul promovării scopului pentru care a fost înfiinţată, Asociaţia poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un număr minim de 3 membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al Asociaţiei.

(2) Filialele vor avea personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile ce vor fi stabilite de către Asociaţiei prin actul constitutiv al filialei.

(3) Filialele vor putea încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al Asociaţiei.

Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a Adunării Generale a Asociaţiei iar personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

 

Art. 12.5. Prevederile prezentului statut vor fi dezvoltate în concordanta cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile legale pertinente, prin regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară, regulamentul de gestionare a patrimoniului Asociaţiei, precum şi prin alte reglementari interne, referitoare la organizarea unor activităţi speciale.

 

Art. 12.6. În raporturile cu terţii, Asociaţia este reprezentată de preşedintele în exerciţiu sau de vicepreşedinte, precum şi de către secretarul Asociaţiei.

 

Art. 12.7. Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aşa cum a fost modificată şi completată.

 

Redactat şi atestat în nouă exemplare, în limba română, azi, la data atestării lui.

 

Membrii fondatori:

 

1. Alstom Transport S.A…………………………………………………………………….

 

 

2. Club Feroviar S.R.L…………………………………………………………………………..

 

 

3. Eximprod Grup S.A. …………………………………………………………………….

 

 

4. Întreprinderea de Semnalizări şi Automatizări Feroviare S.A. ………………

 

 

5. Siemens S.R.L………………………………………………………………………………

 

 

6. U.C.M. Reşiţa S.A………………………………………………………………………….

 


 [V1]Pt. 2011 s-au stabilit 2 sesiuni ordinare, deci una trebuie sa fie extraordinară